Social responsibility/green public relations

روابط عمومی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی توجه ویژه ای را به مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد. در این بخش فعالیت های مسئولیت اجتماعی در قالب اینفوگرافیک را ملاحظه می کنید. اما پیش از آن بایستی تعریفی از مسئولیت اجتماعی شرکتی از منظر شرکت نورد و تولید قطعات فولادی ارائه داد.

تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتی

مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. در این راستا در شرکت نورد و تولید قطعات فولادی تلاش بر فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع ما و قوانین آمده است.

روابط عمومی سبز

روابط عمومی سبز به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکتی به تعهدات شرکت در خصوص حفاظت و بهبود کیفیت محیط زیست به شمار می رود. روابط عمومی در این خصوص خود را متعهد به فعالیت های اطلاع رسانی و اجرایی می داند. در نتیجه توسعه شرکت به صورت پایدار و با در نظر داشتن نسل های آینده و حفاظت از محیط زیست صورت می پذیرد. لذا در این جایگاه روابط عمومی نقش مشاوره ای برای خود قائل می باشد.
روابط عمومی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکتی

حوزه های فعالیت شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در راستای حفظ محیط زیست و مسئولیت اجتماعی به شرح فوق می باشد.